adresa: Radniční 133/ 1, 37004 České Budějovice
ič: 47235292
web: www.kardiocentrumcb.cz
e-mail: nadacekardiocentrum@seznam.cz
telefon: +420 724 366 302

Programy nadační podpory a pravidla rozdělování nadačních příspěvků Nadace KARDIOCENTRUM České Budějovice

Nadace Kardiocentrum České Budějovice stanovila ve svém statutu nosný program, jehož hlavním cílem je podpora všech aktivit směřujících ke zlepšování léčby a prevence kardiovaskulárních chorob. Správní rada nadace rozhodla o pravidlech rozdělování nadačních příspěvků z výnosů nadačního jmění, případně z ostatních zdrojů.

Nadační příspěvek ve formě grantu, daru, přímé podpory definovaného projektu, stipendia či jiné formy, nespadající do rámce dříve uvedených způsobů, může získat každý, kdo splňuje základní předpoklad pro jeho poskytnutí. Aktivita a práce musí podporovat plnění nosného programu Nadace Kardiocentrum České Budějovice. Příspěvek nelze poskytnout členům orgánů nebo zaměstnancům nadace. Nadační příspěvek se poskytuje na základě dále uvedených, veřejně vyhlášených programů, které představují jak podobu otevřeného grantového řízení, tak přímou možnost podání žádosti o podporu konkrétního projektu, akce, dalšího vzdělávání apod.. Celková výše nadačních příspěvků poskytnutých v běžném roce je odvozena od výnosů z nadačního jmění a jiných zdrojů. Výše jednotlivého nadačního příspěvku není konkrétně stanovena, řídí se potřebou žadatele a možnostmi nadace, jejími volnými zdroji.

Nadační příspěvky lze poskytnout na projekty z oblasti kardiologie, kardiochirurgie, intervenční radiologie a dalších s kardiologií souvisejících a spolupracujících oborů a z oblasti preventivní medicíny. To odpovídá celospolečenské významnosti a epidemiologickému rozšíření kardiovaskulárních chorob, které jsou v České republice stále na prvém místě co se týče morbidity a mortality. Řešení problematiky těchto chorob má celospolečenskou prioritu.

Zájemci se mohou přihlásit prostřednictvím webových stránek Nadace Kardiocentrum České Budějovice, nebo písemně na adrese sídla nadace Radniční 133 / 1, 370 01 České Budějovice. V žádosti je nutno uvést charakteristiku projektu a v jaké oblasti bude příspěvek použit a čeho má být s podporou nadačního příspěvku dosaženo. Přihlášky nejsou časově omezené, pokud není zvlášť uvedeno jinak.


   »strana 1«       »strana 2«   
operace
srdce
Číslo účtu: 53537231/0100, Komerční banka České Budějovice
   Webmaster: Martin Jann © 2009

  Svátek má:
hlavni strana hlavni strana