adresa: Radniční 133/ 1, 37004 České Budějovice
ič: 47235292
web: www.kardiocentrumcb.cz
e-mail: nadacekardiocentrum@seznam.cz
telefon: +420 724 366 302


O tom, zda bude grant, dar, stipendium či příspěvek přidělen, rozhodne v řízení o žádosti správní rada nadace. Určený zpravodaj nadace připraví pro toto řízení vyhodnocení podaných projektů resp. žádostí, které byly k datu projednání předloženy. Projekty a žádosti, které nesplňují základní předpoklady, nenaplňují cíle nadace, budou z dalšího projednávání vyřazeny. Drobné nejasnosti, opomenutí, nedorozumění, budou vyřešeny při jednání správní rady dotazem u žadatele a doplněním žádosti. Všichni žadatelé budou vyrozuměni o udělení či neudělení příspěvku.

S příjemcem nadačního příspěvku v jakékoli podobě uzavře nadace písemnou smlouvu o jeho poskytnutí. Smlouva může mít podobu grantové smlouvy, darovacího listu, smlouvy o poskytnutí stipendia apod.. Vyhotovuje se dvojmo a musí být signována oběma stranami. Smlouva se v nadaci zakládá do evidence poskytnutých nadačních příspěvků. Seznam příspěvků je zveřejněn ve výroční zprávě nadace. Na nadační příspěvek není nárok, jeho užití podléhá obecným předpisům a příslušným zákonům ČR, které je příjemce příspěvku je povinen dodržovat. O výsledku využití nadačního příspěvku podá žadatel správní radě nadace souhrnnou zprávu v rozsahu správní radou požadovaném. Ta je zpravidla přiložena k evidenci poskytnutých příspěvků.

Žádosti o granty, dary , příspěvky a stipendia musí v rámci programu Nadace Kardiocentrum České Budějovice směřovat k podpoře a rozvoji :
  1. státních a nestátních zdravotnických zařízení, sídlících především v Jihočeském kraji, s kardiologickým a kardiochirurgickým nebo souvisejícím programem.
  2. všech forem zdravotnické osvěty, zaměřené především na prevenci kardiovaskulárních chorob.
  3. všech forem vzdělávání lékařů a středního zdravotnického personálu, zejména poskytováním stipendií, grantů či jiných finančních příspěvků na odborné stáže v tuzemsku i v zahraničí, nákup či vydávání odborné literatury apod..
  4. ověřování, případně vývoji nových léčebných metod v kardiologii a kardiochirurgii.

Žadatel je ve své žádosti povinen specifikovat cíl, pro který žádá o poskytnutí nadačního příspěvku


   »strana 1«       »strana 2«   
operace
srdce
Číslo účtu: 53537231/0100, Komerční banka České Budějovice
   Webmaster: Martin Jann © 2009

  Svátek má:
hlavni strana hlavni strana